شرکت ارس بتن(بخش آذر)
آدرس دفتر فروش :
میدان آذربایجان به طرف
ستارخان (یکه دکان) نرسیده به آتش نشانی مغازه شماره ۸